ADLİ YARDIM MÜESSESİ

Hak arama hürriyeti en temel haklarımızdan birisidir. Ancak hak aramanın bir maliyeti olduğu inkâr edilemez. Bunu gerçekleştirmek için çoğu zaman bir avukat tutmak, başvuru için harç ve masraf ödemek gerekmektedir. Hatta kimi zaman bu rakamları karşılayacak gücü olmayan kimseler hak aramaktan vazgeçebilmektedir. Oysa hukukumuzda bu durumda olan kişiler için öngörülmüş bir müessese bulunmaktadır ki bunun adı; ADLİ YARDIM

Adli Yardım; yargı makamları nezdinde hukuki haklarımızı aramak için gerekli olan avukatlık hizmeti ile gerekli harç ve masrafları ödemeden yargı hizmeti alabilmektir.

Adli Yardımın Amacı;

                Hakkını aramak isteyen kişinin, sırf yargılama masraflarını karşılayamadığından bahisle hakkını aramaktan vazgeçmesinin önüne geçmektedir. Diğer bir ifadeyle, gerçek veya tüzel kişilerin dava giderlerini ödeyemediğinden dava açamaz duruma düşürmelerini önlemektir.

Adli Yardımın Kapsamı Nedir?

                 Dava açmak, icra takibinde bulunmak ve her türlü dava iş ve işlemlerinde talep edilebilir. Bu konuda sınırlama getirilmemiştir.

Adli Yardımdan Kimler Yaralanabilir?

                Gerçek kişiler, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar yaralanabilir.

Adli Yardımın Koşulları;

                Adli yardım talebi için birinci şart, ödeme güçlüğü içinde bulunmak, diğer bir ifade ile yargılama giderlerini ödediklerinde gerek kendisi gerekse ailesinin geçiminde mali yönden zor duruma düşecek olunmasıdır. Bunun için mali durumu gösteren belgelerin ve beyanların yargı makamlarını sunulması yeterli görülmektedir.

                Örneğin; işten çıkarılan bir kişinin başkaca geliri olmadığını ve işçi bulma kurumuna başvurusunu gösteren belgeyi, ya da muhtarlıklarca verilen fakirlik belgesinin dilekçe ekinde sunulması yerinde olacaktır.

                Adli yardım talebi için ikinci şart, adli yardım talep eden kişinin haklı olduğu konusunda kanaat uyandırmaktır. Bu konuda yargı önünde aranılan hak ya da mağdur olunan hususun açıkça belirtilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca haklı olunduğu konusunda kesin bir ispat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                Adli Yardım Nerelerden İstenebilir?

                Adli yardım talebinin yapılabileceği merciler şunlardır:

                1-Bir dava açılması gerektiği durumda davanın açıldığı mahkemeden.

                2-İcra takipleri için icra dairesinden.

                3-Gerek adli gerek idari istinaf mahkemelerinden. (Bölge Adliye Mahkemeleri)

                4-Temyiz aşamalarında Yargıtay ve Danıştay’dan.

                5-Kişisen başvuru durumlarında Anayasa Mahkemesi’nden.

                6-Barolar nezdinde bulunan adli yardım bürolarından.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Öncelikle adli yardım talebinin yazılı yapılması şarttır.

Adli yardım talebiyle yapılacak başvurularda, avukatlık ücreti ile yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğunu belgeleyen örneğin muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ile yargıya başvurusunun haklı olduğunu gösterir deliller dilekçeye eklenmelidir.

Özetle, hukuka aykırı işlemlere karşı adalete erişim hakkı, kişilerin mali sıkıntısı nedeniyle kısıtlanmamalıdır. Bu konuda hukuki düzenlemeler bulunsa da adli yardım müessesesinin daha etkin bir şekilde kullandırılması sosyal adaletin sağlanması açısından çok önemlidir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Taner yıldız
Taner yıldız - 12 ay Önce

Çok teşekkürler

Yüksel Kartal
Yüksel Kartal - 12 ay Önce

Oldukça faydalı bir çalışma. Devamını bekleriz.